Gilde SamenSpraak

Bezoekadres: Stadhuis-Forum, Infobalie
Openingstijden: Maandag, woensdag en vrijdag van 14:00 – 16:00 uur
E-mailadres: samenspraak@gildezoetermeer.nl
Contactpersoon : Coördinator Gilde SamenSpraak is Hennie van de Graaf
Telefoon : 06-45746611
E-mail : co_gss@gildezoetermeer.nl
Gerard Wennen (06-53184191) is Adjunct Coördinator 
E-mail : adjco_gss@gildezoetermeer.nl
Aulia&Hans

Gilde SamenSpraak Zoetermeer brengt Nederlandse vrijwilligers in contact met anderstaligen. Met als doel, het vergroten van de taalvaardigheid en daarmee de zelfredzaamheid en participatie van de anderstaligen (NT2). De contacten zijn één-op-één. Door met elkaar in gesprek te komen, leren anderstaligen de Nederlandse taal beter begrijpen en spreken. Gilde SamenSpraak geeft geen les. Zij ondersteunt bij het leren van de Nederlandse taal en helpt bij huiswerkbegeleiding van bijvoorbeeld de inburgeringscursus. Deze vorm van ondersteuning is bedoeld voor anderstaligen die al wat Nederlands spreken of die een hoger taalniveau hebben bereikt door een cursus te volgen bij Piëzo, een onderwijsinstituut, of de inburgeringscursus. Het is goed voor het zelfvertrouwen, het communiceren en het opbouwen van een vertrouwensrelatie.

Werkwijze
img_2539

De taalmaatjes (anderstalige en begeleider) van Gilde SamenSpraak komen wekelijks een à twee uur bij elkaar. Het kan bij de anderstalige of de taalbegeleider thuis zijn maar ook elders, zoals de bibliotheek. De anderstaligen worden bij het huiswerk begeleid en oefenen met het spreken, het lezen, het begrijpen en het schrijven van de Nederlandse taal. Ook kan men het besprokene in praktijk brengen, door naar de markt te gaan, te wandelen, een supermarkt of een museum bezoeken, enz. In alle situaties wordt er Nederlands gesproken. De anderstaligen worden met de Nederlandse cultuur in contact gebracht en omgekeerd. Treedt er een verandering op bij het helpen, zoals het behalen van examens inburgeringscursus en andere cursussen; of het stoppen (tijdelijk of definitief) dan wordt dit altijd doorgegeven aan Gilde SamenSpraak.

Taalmaatje
img_3003

Het Taalmaatje (begeleider) bij Gilde SamenSpraak krijgt voordat met ingezet wordt een intake gesprek. Tijdens het gesprek wordt verteld wat Gilde SamenSpraak inhoudt en er wordt naar de persoonlijke voorkeuren, werkervaring, opleiding en hobby’s geïnformeerd. Er worden adviezen gegeven hoe een anderstalige geholpen kan worden en welke valkuilen zich kunnen voordoen. Ook wordt gesproken over doorverwijzen als men, naast het helpen bij het leren van de Nederlandse taal, problemen tegenkomt. Een taalmaatje kan een luisterend oor hebben maar is geen therapeut. Na afloop krijgt men een informatiemap mee om thuis nog eens in te zien. Bij vragen of onverwachte problemen kan men de coördinator van de taalmaatjes altijd raadplegen per telefoon, e-mail of in een persoonlijk gesprek. een taalmaatje kan altijd op steun rekenen. Hij/zij staat er nooit alleen voor en wordt niet in het diepe gegooid.

Taalmaatjes worden verder ondersteund door de mogelijkheid om gratis een basiscursus en workshops te volgen. De basiscursus wordt gegeven door het Taalhuis en bestaat uit een aantal dagdelen. Men gaat in op het begeleiden van de anderstaligen bij het lezen, het schrijven, het begrijpen en spreken van de Nederlandse taal.

Het eerste gesprek met de anderstalige is een kennismakingsgesprek. Belangrijk hierbij is dat men aan de anderstalige vraagt ‘wat kan ik voor je doen, waarmee kan ik je helpen’, wat wil je leren’. Aan de hand hiervan kan het  ‘helpen’ beginnen. De hulpvraag van de anderstalige staat centraal.

truus en niovi

Anderstaligen
De anderstaligen kunnen langs verschillende wegen in contact komen met Gilde SamenSpraak. Er zijn diverse Zoetermeerse instanties die de anderstaligen doorverwijzen naar Gilde SamenSpraak. Om er een paar te noemen: Het Taalhuis, Piëzo, Vluchtelingenwerk, de Gemeente Zoetermeer, etc. Ook de anderstalige krijgt een intake gesprek. Tijdens dit gesprek worden er aan de hand van een intake formulier een aantal persoonlijke gegevens genoteerd, het opleidingsniveau, het taalniveau, persoonlijke wensen en voorkeuren. Verder worden ze voorgelicht wat en wie Gilde SamenSpraak is en wat de vervolgprocedure en gedragsregels zijn. Alle gegevens zijn nodig om een zo goed mogelijke koppeling met een taalmaatje tot stand te brengen.

PraatHuis
Naast de wekelijkse begeleiding van taalmaatjes heeft Gilde SamenSpraak het laagdrempelig PraatHuis elke 1ste en 3e  donderdagmiddag van de maand van 13.00 uur tot 15.00 uur in het wijkcentrum Meerzicht, Uiterwaard 21, 1e etage.

In het PraatHuis komen Nederlandstaligen en anderstaligen bij elkaar om op een plezierige wijze de taal- en spreekvaardigheid van de anderstaligen te bevorderen. Het kan door praten, woordspelletjes, lezen, begrijpend lezen of schrijven. Soms is er een thema. Het PraatHuis is bestemd voor zowel vrouwen als mannen. Men kan zonder aanmelding, met of zonder taalmaatje binnenlopen. Koffie en thee staan klaar om er een gezellige middag van te maken.

Overige activiteiten
Vrijwilligers van Gilde SamenSpraak organiseren en begeleiden vele activiteiten. Alle activiteiten van Gilde SamenSpraak worden geïnitieerd en aangestuurd door een centraal team van coördinatoren, waarbij elk teamlid een eigen takenpakket heeft. Het team is gehuisvest in de Hoofdbibliotheek van Zoetermeer en werkt nauw samen met de overige aanbieders van taal voor anderstaligen. Ook zijn er contacten met de plaatselijke overheid, waar onze begeleiding van anderstaligen al vele jaren zeer gewaardeerd wordt.

Gilde SamenSpraak Zoetermeer:
– Heeft al bijna 1.200 anderstaligen begeleid met meer dan 600 vrijwilligers;
– Geeft één op één Taaltraining;
– Organiseert 2 x per maand een taalcafé: Het PraatHuis;
– Organiseert educatieve uitstapjes voor anderstaligen met hun taalmaatjes;
– Organiseert 4 x per jaar koffiebijeenkomsten met wethouders van Zoetermeer;
– Werkt volledig met vrijwilligers.

Bezoekadres:
Gilde SamenSpraak is gevestigd in het Forum,
infobalie op etage 2A op het Stadhuisplein 1
maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur

Postadres en leveringsadres:
Gilde SamenSpraak
Frankrijklaan 6
2711 CX ZOETERMEER

Telefoon 
Infobalie: 06 17 469 128 
maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur

E-mail
samenspraak@gildezoetermeer.nl