De stichting

Stichting Vrijwilligerscentrale Zoetermeer heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat wij volgens de regels van de belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Voor u betekent dat dat u gebruik kunt maken van belastingvoordelen bij het doen van een gift ter ondersteuning van onze activiteiten. Het betekent voor Stichting Vrijwilligerscentrale Zoetermeer, dat wij ons verplichten transparant te zijn en inzicht te geven in de door de wet voorgeschreven gegevens en rapportages.

 1. Naam van de Instelling:
  STICHTING VRIJWILLIGERSCENTRALE ZOETERMEER.
  In het publieke domein wordt de naam Gilde Zoetermeer
 1. De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel
  onder nummer: 41153972
  Het ANBI registratienummer is: RSIN 816742273
 1. Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 2711 EC, Zoetermeer
  Postadres: Frankrijklaan 6, 2711 CX, Zoetermeer
 1. Doelstellingen:
  • Externe missie naar de Zoetermeerse samenleving:
   De Stichting Vrijwilligerscentrale Zoetermeer behartigt als overkoepelende organisatie de belangen van de Zoetermeerse gilden en draagt het imago van de gilden uit als de organisaties voor overdracht van kennis, kunde en ervaring door vrijwilligers. De Stichting Vrijwilligerscentrale Zoetermeer fungeert tevens als platform en speelt een proactieve, bindende en stimulerende rol voor de Zoetermeerse gilden en vrijwilligers.
  • Interne missie naar de Zoetermeerse gilden:
   De Stichting Vrijwilligerscentrale Zoetermeer ondersteunt en faciliteert de bestaande gilden in hun functioneren en ontwikkeling, stimuleert de samenwerking tussen bestaande gilden en andere (vrijwilligers) organisaties en zet zich in voor de oprichting van nieuwe gilden. Om het gildewezen actief te promoten gaat de Stichting Vrijwilligerscentrale Zoetermeer met de informatiebalie participeren in het Forum in het Stadhuis.
 1. De Stichting Vrijwilligers Centrale Zoetermeer kent de volgende gilden:
  • Gilde SamenSpraak: Nederlandse taal en cultuur onderricht aan anderstaligen, op basis van het één-op-één taalmaatjes concept
  • Gilde Stadsgidsen: stadswandelingen, fiets-, koets- en boottochten in en rond Zoetermeer
  • Gilde Klussendienst: klusjes in en om het huis bij sociale minima in het kader van kleinschalige dienstverlening aan sociale minima in de Zoetermeerse samenleving
  • Gilde Stadstuiniers: binnen het samenwerkingsverband ‘Groen Erfgoed Zoetermeer’ met andere ‘groen’ vrijwilligersorganisaties zorg dragen voor het groen in Zoetermeerse stadstuinen en parken en tevens daarbij het verbinden van verschillende (leeftijds)groepen met elkaar.
  • Het Gilde Power: training en ontwikkeling van Zoetermeerse vrijwilligers; in oprichting

Het beleid van de Stichting Vrijwilligers Centrale Zoetermeer is erop gericht om optimaal samen te werken met andere vrijwilligersorganisaties in Zoetermeer en is aangesloten bij de overkoepelende organisatie Gilde Nederland.

 1. Samenstelling van het Bestuur:
  • Voorzitter: Johannes Josines van de Graaf
  • Secretaris: Francis Robert Twiss
  • Penningmeester: Willem Jan van der Sleen
  • Algemeen bestuurslid: Clemens Joseph Wilhelmus Straathof
  • Algemeen bestuurslid PR & Communicatie: vacant

In de organisatie zijn op de  bovengenoemd beleidsterrein Gilde Coördinatoren actief, die samen met het bestuur het beleid en de visie ontwikkelen en onderhouden.

 1. Beloningsbeleid van de Stichting Vrijwilligers Centrale Zoetermeer
  Zowel de bestuursleden als de vrijwilligers vervullen hun taak onbezoldigd.
  Eventueel gemaakte onkosten in bij de uitvoering van vrijwilligerstaken worden tegen kostprijs vergoed. Jaarlijks organiseert het bestuur een bijeenkomst om alle vrijwilligers voor hun inzet te bedanken.
 1. Jaarverslag en financiële verantwoording:
  • Jaarverslag 2017
   Elk jaarverslag wordt binnen maximaal zes maanden na het sluiten van het boekjaar per 31 december gepubliceerd.